1. pl
 2. en
 3. de

Skontaktuj się 

Rezerwacja online 

Wiemy, że nikt nie lubi czytać regulaminów, dlatego staraliśmy się, żeby był jak najkrótszy i najprostszy. Ale nie zawsze się udaje ... :)

 

Regulamin

dla Podróżnych Nadzalewowej Kolei Drezynowej Sp. z o.o.

 

 1. Sprzedawcą biletów na przejazd drezynami jest Nadzalewowa Kolej Drezynowa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Morska 4, 82-340 Tolkmicko, NIP: 118 223 34 65, Regon: 520805847KRS: 0000941852, Rejestracja: Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, tel. 507 821 449, e-mail: biuro@nadzalewowa.pl
 2. Bilet na przejazd można zakupić przez system rezerwacji na stronie internetowej https://nadzalewowa.bookero.pl lub bezpośrednio u obsługi na 10 min. przed planowanym odjazdem drezyn.
 3. Zakup biletu przez system rezerwacji polega na wyborze trasy, dnia i godziny przejazdu. W ramach prowadzonych usług dostępne są bilety na różne trasy przejazdowe. Płatność za bilet dokonywana jest przez zewnętrzny system obsługi płatności online - Przelewy24. W przypadku braku płatności przez 20 minut rezerwacja i zakup biletu jest anulowana automatycznie. Operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Pastelowa 8, 60-198 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.
 4. Po dokonaniu zapłaty bilet wysyłany jest drogą mailową na wskazany adres e-mail nie później niż 30 minut po dokonaniu płatności.
 5. Realizacja przejazdu drezyną odbywa się na podstawie zakupionego biletu.
 6. Każdy Podróżny winien posiadać ważny bilet na przejazd. Dopuszcza się bilet w formie elektronicznej lub papierowej.
 7. Podróżny ma obowiązek stawić się na miejscu odjazdu na 15 minut przed planowanym odjazdem drezyny.
 8. W przypadku, gdy podróżny nie stawi się na przejazd opłacony bilet przepada.
 9. Cały przejazd w zależności od wybranej trasy trwa od 60 min do 140 min.
 10. Przejazd uważa się za rozpoczęty, gdy Podróżny wszedł na peron, aby zająć miejsce w drezynie.
 11. Podróżny jest zobowiązany:
  • Sprawdzić czy posiada właściwy bilet;
  • Zachować bilet w czasie całego przejazdu aż do opuszczenia terenu kolei, okazywać i wręczać go na żądanie obsługi drezyn;
  • Stosować się do przepisów porządkowych i poleceń obsługi drezyn.
 12. Możliwość korzystania z drezyn odbywa się w godzinach otwarcia obiektu (od 9:00 do 21:00) i na podstawie wykupionego biletu. Przewoźnik zastrzega sobie prawo do zmiany godzin funkcjonowania kolei drezynowej.
 13. Każda drezyna może pomieścić:
  • 4 osoby dorosłe lub
  • 2 osoby dorosłe i 3 dzieci lub
  • 3 osoby dorosłe i 2 dzieci lub
  • 4 osoby dorosłe i 1 dziecko.
   Podróżny może się zwrócić do obsługi kolei o dodatkowy fotelik dla dziecka (do 4 roku życia) zamocowany pomiędzy osobami napędzającymi drezynę.
 14. Liczba fotelików jest ograniczona. O przydzieleniu fotelika decyduje kolejność rezerwacji. Za bezpieczeństwo w trakcie jazdy i poprawne zapięcie pasów bezpieczeństwa w foteliku dziecka odpowiadają opiekunowie dziecka.
 15. W pierwszej i ostatniej drezynie wraz z podróżnymi jeździ obsługa kolei.
 16. Dostęp do drezyn możliwy jest tylko w miejscach do tego wyznaczonych. Pasażerowie wsiadają i wysiadają tylko w wyznaczonym do tego celu miejscach dostosowując się tym samym do zasad wg. jakich kolej drezynowa funkcjonuje.
 17. Kolumna drezyn może być zatrzymana w trakcie przejazdu z powodu awarii lub złych warunków atmosferycznych.
 18. Po zatrzymaniu drezyn zakazuje się samowolnego wysiadania z nich i należy czekać na polecenia obsługi.
 19. Każdy Podróżny zobowiązany jest do zachowania należytej staranności w celu ochrony życia i zdrowia własnego oraz innych osób. W szczególności należy zachować odpowiednio bezpieczną odległość pomiędzy drezynami zapewniającą bezkolizyjne jej zatrzymanie. Szacowane długości dróg hamowania drezyn wynoszą odpowiednio dla prędkości 5 km/h – 7 m, 10 km/h – 12 m oraz 15 km/h – 20 m. Należy unikać nagłego zatrzymywania drezyn.
 20. Podróżny ma prawo do bezpłatnego przewozu bagażu ręcznego o masie do 5 kg.
 21. W czasie jazdy bagaż podręczny należy trzymać w bezpośrednim kontakcie.
 22. Przez cały czas trwania przejazdu Pasażerowie są pod opieką kierownika składu drezyn i są zobowiązani do wykonywania jego poleceń.
 23. Osoby do 18 roku życia muszą znajdować się pod opieką osób dorosłych.
 24. Osoby niepełnosprawne mogą korzystać z kolejki tylko w towarzystwie opiekuna.
 25. Dzieci o wzroście poniżej 130 cm mogą być przewożone tylko na tylnym stanowisku (ławka) pod opieką osoby dorosłej, która zapewni im stosowną opiekę.
 26. Do udziału w przejeździe dopuszczone są wyłącznie osoby trzeźwe i/lub osoby niebędące pod wpływem innych środków odurzających. Podczas podróży obowiązuje całkowity zakaz spożywania napojów alkoholowych i innych środków odurzających. W przypadku stawiania oporu lub utrudniania wykonania przewozu Przewoźnik zastrzega, że powiadomi policję i obciąży kosztami anulowania przejazdu taką osobę.
 27. Zabronione jest wnoszenie przedmiotów zagrażających bezpieczeństwu innych osób.
 28. W czasie przejazdu zabronione jest palenie wyrobów tytoniowych, e-papierosów, itp.
 29. Podczas kursu zabronione jest stanie na drezynie. Każda osoba musi posiadać miejsce siedzące.
 30. Podczas jazdy zabrania się: wychylania, zaczepiania rękami i innymi przedmiotami mijanych obiektów (np. gałęzie, infrastrukturę kolejową) oraz otwierania zabezpieczeń fotelika dla dziecka.
 31. Wszystkie luźne elementy garderoby powinny być zabezpieczone przed dostaniem się do poruszających się elementów drezyny.
 32. Drezynami mogą podróżować zwierzęta. Podróżny ma wyłączny obowiązek zabezpieczenia zwierzęcia na czas przejazdu, jednocześnie uniemożliwiając mu zeskoczenie z drezyny i utrudnianie poruszania się innych drezyn. Podróżny odpowiada za wszelkie szkody powstałe w wyniku niedopełnienia ww. obowiązków.
 33. Zakazuje się wyrzucać jakichkolwiek przedmiotów podczas jazdy koleją drezynową.
 34. W sytuacjach awaryjnych Podróżni będą mieli możliwość zasygnalizowania konieczności hamowania awaryjnego poprzez podniesienie ręki.
 35. Podróżny zobowiązany jest do jak najszybszego opuszczenia strefy wysiadania.
 36. Wszelkie usterki techniczne drezyn muszą być niezwłocznie zgłaszane obsłudze drezyn.
 37. Przewoźnik lub jego przedstawiciele mogą odmówić kontynuowania dalszej podróży Podróżnym nie przestrzegającym niniejszego regulaminu.
 38. Przewoźnik zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w regulaminie.
 39. Przewoźnik zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w rozkładzie jazdy.
 40. W przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych uniemożliwiających jazdę koleją drezynową (m. in. deszcz, śnieg, grad, silny wiatr) Przewoźnik zastrzega sobie prawo odwołania danego kursu na 30 minut przed jego rozpoczęciem. Podróżny jest uprawniony do powtórnej rezerwacji kursu w najbliższym możliwym terminie lub może ubiegać się o zwrot środków za zakup biletu.
 41. Podróżny, który zakupił bilet, a jego kurs został odwołany przez Przewoźnika, jest uprawniony do dokonania powtórnej rezerwacji i odbycia kursu w najbliższym możliwym terminie.
 42. Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za zmianę pogody podczas kursu, mokre i pochlapane ubrania oraz spadek kondycji podróżnych.
 43. Podróżny zobowiązany jest do przestrzegania przepisów porządkowych i poleceń obsługi, a także do informacji znajdujących się wzdłuż trasy.
 44. Zakupiony bilet jest jednorazowy i ważny w danym sezonie turystycznym.
 45. Podróżny jest bezwzględnie zobowiązany do informowania obsługi o wszelkich zagrożeniach i łamaniach niniejszego regulaminu przez innych podróżnych.
 46. Zakup biletu jest równoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu.
 47. Zgodnie z art. 3 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, przepisów ustawy nie stosuje się do umów dotyczących przewozu osób.
 48. Reklamacja wykonanej usługi (przejazdu drezyną) jest możliwa drogą elektroniczną na adres biuro@nadzalewowa.pl i zostanie rozpatrzona w przeciągu 30 dni roboczych.
 49. Osoba korzystająca z usług Przewoźnika wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Przewoźnika zgodnie z właściwymi przepisami wyłącznie dla celu realizacji usług i towarów, w tym w szczególności z RODO i przewidzianymi w nich zasadami przetwarzania danych. Administratorem danych, w tym danych osobowych, jest Nadzalewowa Kolej Drezynowa Sp. z o. o.. Dane osobowe przetwarzane są tylko i wyłącznie w celu zapewnienia prawidłowej realizacji usług i towarów Przewoźnika, dopełnienie obowiązków określonych w przepisach prawa. Dane nie będą udostępniane innym podmiotom niż upoważnione na podstawie przepisów prawa, ani do państw trzecich. Pełna polityka prywatności dostępna jest pod adresem: https://nadzalewowa.pl/lib/zxk30c/polityka_prywatnosci_nadzalewowa-lh8vxq9w.pdf.
 50. Osoby korzystające z usług i towarów Przewoźnika (i osoby będące pod ich opieką), zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z 4 lutego 1994 r. (Dz.U. t. j. z 2021r., poz. 1062 z późn. zm.), wyrażają zgodę na nieodpłatne wykorzystanie danych osobowych w postaci swojego wizerunku przez Nadzalewowa Kolej Drezynowa Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, w materiałach publikowanych przez spółkę (m. in. w gazetkach i tablicach, na stronie internetowej i portalach społecznościowych) w zakresie działalności promocyjnej (marketingowej). Zgoda obejmuje zwielokrotnianie wizerunku wszelkimi dostępnymi aktualnie technikami i metodami, rozpowszechnianie oraz publikowanie, także wraz z wizerunkami innych osób utrwalonymi w trakcie realizacji usług i towarów. Zgoda nie jest ograniczona czasowo ani terytorialnie. Zgoda na przetwarzanie i rozpowszechnianie wizerunku jest dobrowolna, jednakże w przypadku odmowy, realizacja usługi przez Przewoźnika nie będzie możliwa.

 

Telefony alarmowe:

   Dyspozytor ruchu: 606 975 192

   Numer alarmowy: 112

 

 

Statut sieci kolejowej

Do pobrania

 

Regulamin 

Rezerwacja online 

Imię:

E-mail:

 Telefon (opcjonalnie):

Treść wiadomości:

Wyślij
Wyślij
Formularz został wysłany — dziękujemy.

Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

Imię:

E-mail:

Numer telefonu (opcjonalnie):

Treść wiadomości:

Wyślij
Wyślij
Formularz został wysłany — dziękujemy.

Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

Napisz do nas wiadomość 

Projekt oraz realizacja strony www - JGRAF.pl

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2024

Nadzalewowa Kolej Drezynowa Sp. z o.o.

ul. Morska 4

82-340 Tolkmicko

NIP: 118 223 34 65, Regon: 520805847

KRS: 0000941852

Rejestracja: Sąd Rejonowy w Olsztynie,

VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

 

 biuro@nadzalewowa.pl

 tel. 608 17 16 13

Patron medialny: